اشراق
درخشش نوری است،که در باطن آدمی تجلی میکند,میدرخشد و حقایق دیده میشود

 

درس هایی از موریهه اوشیبا

 

 

 

 بايد جنگ متوقف شود. ما همگي عضوي از يك خانواده بزرگ هستيم و حالا زمان محدود كردن جنگها و كشمكش ها است. اين جهان خلق شده تا يك چيز واحد و زيبا باشد. اگر عشقي ميان ما نباشد، آنگاه، آن پايان منزل، كشور و در نهايت پايان دنياي ما خواهد بود. عشق گرما و نور توليد مي كند. اين روح تمرين كردن"آي كي دو" است.

هيچ جائي براي افكار خودخواهانه و كوته بينانه در" آي كي دو" وجود ندارد. به جاي غرق شدن در واژه هايي مثل
 "
بردن و باختن"، به دنبال طبيعت حقيقي آفريده ها باشيد. افكار شما بايد انعكاس دهنده بزرگي و عظمت طبيعت باشد، دنيايي خارج از زندگي و مرگ. اگر افكارتان شما را به سوي دشمني و جنگ با خلقت پيش مي برد، آن افكار شما را نابود خواهند كرد و صدمات جبران ناپذيري بر محيط خواهند گذاشت.

 "
آي كي دو" براي سلامتي مفيد است. به شما كمك مي كند زيبائي درون و برونتان را حفظ كنيد و همچنين باعث ارتقاء منش و ايستادن صحيح شما مي شود. "آي كي دو" به شما مي آموزد تا چگونه به ديگران احترام بگذاريد و چگونه در قبال ديگران رفتار و منشي گستاخانه در پيش نگيريد. به هيچ وجه كار ساده اي نيست تا نحوه زندگي تان در اندازه ايده الهاي آي كي دو، يا حتي بالاتر از آن دستورات خداوند باشد، ولي بايد به هر قيمتي خود را به آن نزديك كنيم، در غير اين صورت تمرينهايتان بيهوده است.

ذهن و فكرتان را دوار نگاه داريد و بدنتان را مثلثي. خودتان را در كوهستانهاي عميق و دره هاي ساكت رها كنيد و خود را به زندگي متصل كنيد. نيروي"Ki"را از يين و يانگ به وجود آوريد. در اين حالت از" آي كي" ، قادر خواهيد بود هر چيزي را به سر انجام برسانيد، حتي مشكل ترين وظايف را. اگر شما در عمق درون و وجودتان قرار گرفته ايد، ديگر هيچ چيز در زندگي روزانه قادر به دربند كشيدن شما نخواهد بود.

 
حركاتتان را دوار نگاه داريد، دايره اي را تصور كنيد كه يك بعلاوه داخل آن ترسيم شده خودتان را درمركز اين دايره در حاليكه به حالت استقرار مثلثي ايستاده ايد تصور كنيد. خودتان را به نيروي كهكشاني(كي) بهشت و زمين متصل كنيد، روي پاي جلو بچرخيد و طرف مقابلتان را دور آن مركز راهنمائي كنيد و به حركت در آوريد.

در زمانهاي قديم، يك شمشير زن به دشمنش اجازه مي داد تا قسمتي از پوستش را زخمي كند تا در عوض او بر گوشت بدن دشمنش ضربتي وارد كند. بعضي اوقات او حتي گوشت بدنش را قرباني مي كرد تا ضربتي بر عمق استخوان دشمنش بزند. در" آي كي دو" ، اين نمونه رفتار و عمل به هيچ عنوان پذيرفتني نيست. ما مي خواهيم كه مهاجم و دفاع كننده، هر دو بدون صدمه ديدگي رها شده و بروند. شما بايد فرا بگيريد تا به منظور پيروزي و به جاي قبول خطر صدمه ديدگي، چگونه طرف مقابلتان را راهنمائي كنيد. كنترل كردن مهاجم با قرار دادن هميشگي خودمان در يك مكان امن.

هرگاه يار مقابلتان را با ذهنتان احاطه كنيد، مي توانيد نيروي"كي" خود را مانند سيلي به طرف او روان كنيد و قادر خواهيد بود تا خيلي سريع اعمال اورا درك كرده و جواب درستي به او بدهيد. دوباره يار مقابلتان را با ذهنتان احاطه كنيد و او را از راهي كه توسط بهشت و زمين به شما نمايان شده به طرف خود بكشيد، اجازه بدهيد او حمله كند و سپس خودتان را با حمله او هماهنگ كنيد. مرزهاي زندگي و مرگ را در نورديد، سپس شما قادر خواهيد بود تا به روشني راهي را درك كنيد، كه شما را در امنيت كامل از ميان خرابي و مرگ مي رهاند.

 
شما ممكن است كه صاحب قدرت فراواني باشيد، اما اگر آنچه را كه مي گوئيد و موعظه مي كنيد، براي صلح جهاني اعمال نكنيد، قدرتهاي شما بي معني و بي فايده خواهند بود. ما در" آي كي دو"، هر روزمان را از نو مي سازيم، با افكار كهنه وداع مي كنيم و به اين ترتيب به پيشرفت ادامه مي دهيم. به دنبال راهها و اتصالاتي مي گرديم كه بهشت، زمين و نوع بشر را به يكديگر وصل كند و مقدس ترين را به ما نشان دهد.

 
سخت تمرين كنيد، گرما و نور آي كي دو را تجربه كنيد و يك آدم حقيقي باشيد. بيشتر تمرين كنيد و اصول طبيعت را بياموزيد." آي كي دو" در تمام نقاط بنا نهاده مي شود، اما در هر مكاني كه ريشه مي گيرد، تعريف و تفسيري متفاوت خواهد داشت. به طور مستمر با تعليمات حاصله انطباق حاصل كنيد و يك دنياي خالص و زيبا خلق كنيد.

نوشته شده در تاريخ شنبه 2 مهر 1390برچسب:AIKIDO,آیکیدو,Ueshiba , توسط مهدی لبافی |

 

درس هايي از موريهه اوئشيبا

در" آي كي دو"ما درباره خودمان هم مي آموزيم، مي آموزيم تا خود را به نيروي زندگي مرتبط كرده و مي آموزيم تا چگونه اصول طبيعت را درك كرده و قدم به قدم، راهمان را از ميان صلح و روشنائي مشخص كنيم.
"
چون آی (هماهنگی ) با آی ( عشق ) عمومیت دارد ومن تصمیم گرفتم که هنر رزمی خود را آی کی دو بنامم . گرچه کلمه ( آی کی ) کلمه ای قدیمی است .

استفاده ازاین کلمه در گذشته توسط جنگجویان اساساٌ با مال من تفاوت دارد آی کی تکنیکی نیست که با آن بجنگید یا دشمن را مغلوب سازید بلکه آن راهی است برای حل مشکلات جهان وتبدیل انسانها به یک خانواده بزرگ " آی کی دو مرکب از سه جزء میباشد که معنی اصلی آنها به ترتیب هماهنگی ، نیروی درونی ، راه وروش می باشد . بنا بر این آی کی دو یعنی شیوه هماهنگی جسم وروح با نیروی درونی .

خصوصیات تکنیکهای هنر رزمی آی کی دو آی کی کای بصورتی است که استفاده از نیروی حریف را بر علیه خود او در سرلوحه کار خود قرار داده وتمامی حرکات یک آی کی دو کار با هماهنگ شدن وسپس تغییر مسیر دادن نیروی حریف همراه میباشد. حرکات آی کی دو بصورت دورانی شکل بوده و به ندرت از حرکات مستقیم استفاده می گردد و این قابلیت را دارد که بدون رساندن آسیب جدی حریف را تحت کنترل خود درآورد. و هر چه شدت حمله بیشتر باشد عکس العمل نیز شدید تر خواهد بود .

 

كائنات هميشه در حال آموزش "آي كي دو" به ما است، ولي ما به واقع از درك و يادگيري آن عاجز هستيم. هر شخصي تنها به خودش فكر مي كند و اين دليلي است براين همه ناهماهنگي، دعوا و ادعا. اگر ما فقط بتوانيم قلبهايمان را پاك و صاف نگهداريم، همه چيز مي تواند به خوبي پيش برود. اصلا فكر نكنيد كه مقدس ترين (خداوند متعال) در آن بالاها و در آسمان قرار دارد، بلكه مقدس ترين همين جاست، در كنار و اطراف ما. آي كي دو براي اين است كه هميشه به ياد داشته باشيم بايد شكر گذار خداوند متعال باشيم.


تمرين "آي كي دو" عملي از ايمان و عقيده ما است. اعتقادي حاصل از قدرت آرامش و صلح. "آي كي دو" نوعي نظام سفت و سخت يا تارك دنيا شدن نيست، بلكه راه و سلوكي است كه از اصول طبيعت پيروي مي كند، اصولي كه بايد در زندگي روزانه كاربرد داشته باشد. آي كي دو بايد از زمان بيداري شما و مشاهده خورشيد، تا زمانيكه تاريكي مي آيد و به استراحت مي پردازيد به صورت واقعي تمرين شود.


 "
آي كي دو" آرامش است. به هر انساني تحفه اي از بهشت ارزاني شده است تا از آن نگهداري كند. پيروزي كه ما به دنبالش هستيم، فائق آمدن بر همه چالش ها و جنگيدن تا انتها و كامل كردن و به مقصد رساندن اهدافمان است.

فرد در"آي كي دو" هيچگاه حمله كننده نيست. اگر فرد به دليل برتري گرفتن بر شخصي، مي خواهد اولين نفري باشد كه حمله را شروع مي كند، اين دليلي است بر ناكافي بودن تمرينات او و اين به واقع شكستي است قبل از هر شروع. فرد بايد اجازه دهد تا طرف مقابلش حمله كننده باشد، تا قادر باشد از خشونت و خشم طرف مقابل برعليه خودش استفاده كند. نبايد از هيچ حمله اي ترسيد و فرار كرد، بلكه بايد آنرا قبل از اينكه شروع شود كنترل كرد. آرامش(Nonviolence) تمرين حقيقي "آي كي دو"است.

در "آي كي دو"، هيچ دشمن و رقيبي وجود ندارد. من نمي خواهم به وسيله قدرت ناشي از خشونت، بر فردي فائق بشوم و حتي نمي خواهم هيچ رقيبي را به خاك بمالم. در بودوي حقيقي، هيچ دشمن و رقيبي وجود ندارد. در" بودو" ی حقيقي، ما به دنبال آن هستيم تا با همه چيز يكي شويم تا بتوانيم به قلب خلقت نزديكتر شويم. هدف از تمرين " آي كي دو"، به طور ساده، قويتر شدن يا زمخت تر شدن از بقيه نيست، بلكه براي آن است تا شما را به يك سلحشور براي صلح جهاني تبديل كند. اين ماموريت ما در "آي كي دو" است.

خيلي راهها به قله"فوجي" ختم مي شود، اما هدف همه آنها يكي است. راهها و روشهاي متفاوتي براي رسيدن به قله وجود دارند، ولي همه آنها قادرند ما را به آن ارتفاع و آن بالا برسانند. هيچ نيازي براي جنگيدن با يكديگر نيست. ما همگي براداران و خواهراني هستيم، كه بايد دست در دست هم اين مسير را بپيمائيم. اگر شما خودتان را در مسير نگه داريد، هيچ چيز ديگري مهم نيست. اگر شما آرزو و اشتياق خود را براي داشتن چيزهائي مهار كرده باشيد، آنوقت رها و آزاد خواهيد بود و آنهائيكه آرزوي هيچ چيزي را ندارند مالك همه چيز هستند يا خواهند شد.

 
همه چيز، حقيقتا يكي هست. گذشته، حال و آينده درون هر نفسي كه ما مي كشيم قرار دارد. طبيعت خارق العاده وجود انسان، شامل تمامي حقيقت است. كيهان از يك منبع به وجود آمده و ما خود يك جزء جدانشدني و لازم از آن بلوغ و رشد مستمر هستيم. اين يك روند هماهنگ و تعادل پذيراست." آي كي دو" -هنر هماهنگ شدن-كليد راه است.

زماني كه نيروي KI شخصي آزادانه در بدن مي چرخد، از ضعف و مريضي اثري نيست. ما مي خواهيم دنيائي عاري از مريضي، هرج و مرج، بحران و نارضايتي ايجاد كنيم. اين است راه"آي كي دو" . بگذاريد افكار بچه گانه و آرزو هاي خودخواهانه كنار بروند و آنگاه شما مي توانيد در آزادي و آزادگي حقيقي زندگي كنيد.

زندگي يك هديه الهي است. الهيت و تقدس خارج از وجود ما نيست، بلكه چيزي است در داخل وجود ما. در حقيقت اين الهيت، رها بودنمان است. در دوجو، هميشه ما در حال فراگيري درباره زندگي و مرگ هستيم. براي آنكه فاتح باشيم، بايد خالق زندگي باشيم و زماني مغلوب هستيم كه تسليم شويم و به سكون برسيم. افكار بچه گانه و ضعيف را كنار بگذاريد و خودتان را خالي كنيد. از مرزهاي زندگي و مرگ عبور كنيد و راسخ و استوار در مركز اين خلقت عظيم بايستيد. اين رمز"آي كي دو" است.

ما به طور مستمر نياز داريم تا حواسمان را صيقل داده و پاك كنيم. اعضائي كه به اين حس ها مربوط هستند به ما اجازه زندگي و فعاليت در اين دنيا را مي دهند، اما به محض آنكه اين حواس مورد تهديد و فشار قرار مي گيرند، ما تحملمان را از دست مي دهيم. اين باعث اختلال و سردرگمي در اين دنيا مي شود و مي توان گفت اين خود از بدترين گناهان است. روحتان را مرتب صيقل دهيد، حواستان را تازه و بيدار نگاه داريد و با اينكار نور و روشنائي را به دنياي خود بياوريد.

اول بايد زندگي خود را به نظم در آوريد. سپس بايد فرابگيريد كه به چه صورت روابط داخلي و خانواده تان را به صورت ايده آلي تنظيم كنيد. پس از آن تلاش كنيد تا شرايط كشور خود را بهبود ببخشيد و سپس بايد بيانديشيد كه چگونه مي توان در اين دنياي بزرگ و پهناور، موزون و هماهنگ زندگي كرد. به عنوان يك تمرين كننده آي كي دو طي اين مسير وظيفه ما خواهد بود.

 "
آي كي" روندي است از، زدودن و كنار زدن تنفر و عدم هماهنگي. "آي كي دو" همان نظم و نظامي است كه ما را به طبيعت حقيقي كائنات رهنمون مي سازد. به عمق و قلب هر چيزي وارد شويد و آنرا مركز و قرارگاه خود قرار دهيد و دريچه قلب خود را به روي حقيقت بگشائيد. كهكشاني در درونتان خلق كنيد و با كائنات، با همه بزرگي اش همنوا و همساز شويد.

در طريقت رزمي واقعي، هيچ دشمني وجود ندارد. طريقت واقعي رزمي، عملكردي از عشق است.

 
راه و سلوك يك سلحشور، منهدم كردن و كشتن نيست، بلكه وسعت دادن زندگي و حمايت كردن از آن است و به طورمداوم، خلق كردن است. بدون عشق، هيچ چيزي قادر به رشد و تكامل نخواهد بود. آي كي دو تجلي اي از عشق است.

اقتصاد يكي از پايه هاي اساسي هر جامعه اي است. زمانيكه اقتصاد به حالت پايدار برسد، جامعه شانس توسعه و تحول را پيدا مي كند. بهترين سياست اقتصادي، خلق كردن محصولاتي با ارزش مادي و معنوي است. عرضه گرعشق و يكرنگي باشيد، آنگاه متوجه مي شويد كه هيچگاه به بيراهه نرفته ايد. در آي كي دو هم، ما دلسوزي و اهميت دادن را عرضه مي كنيم، محصولي كه هميشه مردم را به خود جذب كرده است.

دستان، لگن ها و پاهايتان را در يك خط راست قرار دهيد و بدن و ذهنتان را متمركز نگاه داريد. دستان شما كليد كنترل و هدايت سيستماتيك طرف مقابلتان هستند. اگر طرف مقابل، شما را به طرف خويش مي كشد بگذاريد اين كار را انجام دهد، ولي خود را با آن كشش يكي كنيد. در تمرينات، حواستان رابه طرف مقابل خود معطوف كنيد تا برايش آن چيزي را كه كمبود دارد پر كنيد. اين است آي كي دو.

در يك تمرين خوب"آي كي دو" نور يا عقل، گرما يا دلسوزي و رحم توليد مي شود. دنياي مادي و معنوي خود را يكي كنيد و اين شما را قادر مي سازد تا حقيقتا فردي شجاع، عاقل، عاشق و ديگر خواه باشيد.

به منظور تمرين صحيح"آي كي دو"، نبايد فراموش كنيد كه همه چيز از يك منبع سر چشمه گرفته است. خودتان را در عشق بسته بندي كنيد و يك رنگي و نجابت را در آغوش بكشيد. فني كه فقط روي قدرت فيزيكي بنا نهاده شده باشد، ضعيف است. در عوض فني را مي توان قوي ناميد، كه پايه هايش بر قدرت معنوي استوار باشد.

نوشته شده در تاريخ جمعه 1 مهر 1390برچسب:AIKIDO,آیکیدو,Ueshiba , توسط مهدی لبافی |

 

گفتاری از استاد بزرگ Morihei Ueshiba  موریهه ووشیبا

چون Ai معنای مشترک هماهنگی و عشق را دارد من تصمیم گرفتم که بودوی منحصر به فرد خود راAikido به نامم، اگر چه آی کی لغتی قدیمی است اما اساسا" کلمه من با آنچه مورد استفاده جنگجویان در گذشته بوده است متفاوت است.


آیکیدو تکنیکی نیست که با آن بجنگید و دشمن را مغلوب کنید آیکیدو راهی است برای حل مشکلات جهان و تبدیل انسانها به یک خانواده واحد. راز آیکیدو در هماهنگی با حرکات جهان است و آن که راز آیکیدو را درک نموده و بدست آورده می تواند بگوید که من خود جهان هستم.


هنگامی که دشمن سودای مبارزه با من - یعنی خود جهان- را دارد او ابتدا می بایست نظام هماهنگ جهان را بر هم بریزد، بنابراین در همان لحظه که قصد مبارزه با من را در سر می پروراند شکست خورده است، مسئله سرعت نیست، هیچ معیاری از زمان وجود ندارد، سریع یا آهسته ، هرچه دشمن سریعتر حمله کند من هرگز شکست نمی خورم، این بدین علت نیست که تکنیک من سریعتر از حریفم است، مسئله سرعت نیست، مبارزه قبل از آنکه آغاز شود خاتمه یافته است.


آیکیدو انعطاف پذیر است و به همین علت همیشه پیروز است. آنان که افکار پلید و ناهماهنگ در سر دارند، از ابتدا شکست خورده اند. چگونه می توان ذهن پریشان خود را منظم، دلتان را زلال و خود را با تمامی فعالیتهای طبیعت هماهنگ کنید؟ ابتدا می بایست دل خداوند را دل خودتان کنید و آن عشقی است عظیم و حاضر در تمام نقاط و زمانهای جهان. " هیچ ناهماهنگی در عشق نیست، هیچ دشمنی برای عشق وجود ندارد." ذهن ناهماهنگ دشمن با اراده خداوند یکی نیست و این دلیل واقعی شکست اوست.


رقابت در فنون، بردن یا باختن طریقت حقیقی نیست، طریقت حقیقی آیکیدو شکست نمی شناسد. پیروزی یعنی غلبه بر ذهن ناهماهنگ و پلید خود و موفق شدن در ماموریتی که به شما واگذار گردیده است. این فقط یک تئوری نیست، وقتی آن را انجام می دهید، شما قدرت عظیم یکی شدن با طبیعت را می پذیرید.


به چشمان حریف نگاه نکنید، چرا که ذهنتان به درون چشمان او کشیده می شود، به شمشیرش نگاه نکنید که با شمشیرش از بین می روید. به او نگاه نکنید که تمرکزتان را از دست می دهید. طریقت حقیقی پرورش جذبه است که با آن تمامی حریف را به طرفتان بکشید، این تنها کاری است که باید بکنیم .


من حتی اگر پشتم به حریف باشد کافی است، هنگامیکه او حمله می کند و یا ضربه ای وارد می کند، او با نیت و قصد خود، خود را مجروح می کند. من با خلقت یکی هستم، هیچ چیز دیگری نیستم. هنگامی که می ایستم، او جذب من می گردد.


در آیکیدو هیچ زمان و مکانی وجود ندارد ، در آیکیدو هیچ دشمنی وجود ندارد ، اگر فکر می کنید طریقت ما داشتن دشمن، قوی بودن و از بین بردن آن است اشتباه می کنید. طریقت واقعی، هماهنگی با هستی و متحد شدن با مرکز خلقت است. در آیکیدو ذهنیت اصلی خدمت به برقراری صلح بین انسانهاست نه ذهنیت قوی بودن و یا تمرین کردن فقط برای شکست دادن حریف.


هنگامی که از من می پرسند آیا اصول آی کی بودوی من از مذاهب گرفته شده است می گویم: خیر، اصول بودوی حقیقی من روشنایی بخش است و انسانها را به کمال سوق می دهد.


هنگامی که در هر زمان و به هرگونه به من حمله شود من خونسرد هستم، هیچ وابستگی به زندگی یا مرگ ندارم. من همه چیز را همانطور که هست به خداوند می سپارم. از وابستگی به مرگ و زندگی جدا باشید و همه چیز را به او واگذار کنید، نه فقط هنگامی که به شما حمله می شود بلکه در زندگی روزمره هم این چنین باشید.


طریقت حقیقی حرکت عشق است. حرکت جان دادن به تمامی موجودات، نه کشتن و یا ستیزه جویی با دیگران. عشق خدای نگهبان همه چیز است و هیچ چیز بدون آن نمی تواند وجود داشته باشد. آیکیدو بالفعل در آوردن عشق است.


من از انسانها همدم نمی سازم. مونس من خداوند است. موجودات خیر و شر در این دنیا همه اعضای یک خانواده هستند. آیکیدو وابستگی را کنار می نهد، امورات زندگی را بدون قضاوت به خیر و شر دسته بندی نمی کند، آیکیدو همه موجودات را در مسیر رشد و کمال قرار داده و در جهت تعالی جهان خدمت می کند.


در آیکیدو ما ذهن حریف را قبل از رویارویی با او کنترل می کنیم. یعنی او را به سمت خود جذب می کنیم. ما در زندگی با این جذبه روحمان پیش می رویم و سعی در درک کامل تری از آفرینش و جهان داریم. ما بی وقفه دعا می کنیم که جنگها انجام نپذیرد. بدین دلیل ما مسابقات را در آیکیدو بطور جدی منع کرده ایم. در روح آیکیدو حمله از روی عشق و صلح نیز همراه با آرامش است. با این هدف ما حریفان را با قدرت اراده و اقتدار پیوند زده و متحد می کنیم. بوسیله عشق است که ما قادریم دیگران را تطهیر کنیم.


آیکیدو را نخست به عنوان یک طریقت درک کنید و سپس بعنوان راهی جهت ساختن خانواده جهانی. آیکیدو فقط مختص یک کشور و یا شخص خاص نیست هدف انجام امر خداوند است. طریقت ما یکی بودن با اراده خداوند و عمل کردن به آن است. ما می توانیم بگوییم آیکیدو طریقتی است برای دور کردن شیطان با نیروی درونی بجای استفاده از شمشیر. بدین معنی که دنیای افکار شیطانی را به دنیای افکار روحانی تبدیل کنیم.


این ماموریت و هدف آیکیدو ست.
آنانکه جویای فراگیری آیکیدو هستند می بایست ذهن خود را باز کنند و با خلوص به طریقت آی کی گوش فرا دهند و بدان عمل کنند. من می خواهم انسانهایی اندیشمند به ندای آیکیدو گوش فرا دهند، نه برای آنکه دیگران را اصلاح کنند بلکه برای آنکه ابتدا ذهنیت خودشان را اصلاح کنند.
این آیکیدو است، این ماموریت آیکیدو است و باید ماموریت شما نیز باشد.


آي کي دو را با عنوان روشهايي براي دفاع شخصي و بهبود رفتار انساني مي شناسند. يک رزمي کار آي کي دو تلاش مي کند تا فنون دفاع شخصي را بدون آسيب رساندن يا حمله به ديگران انجام دهد. حرکات پايه در آي کي دو حرکات طبيعي هستند و اکثر حملات در اين سبک به صورت ذاتي و با الهام از ذات طبيعت انجام مي شوند. يک آي کي دو کار، بدون تلاش براي حمله يا تهاجم تنها مي کوشد تا خود را با شرايط هماهنگ کرده و در برابر حملات احتمالي حريفان، از خود دفاع نمايد. آنگاه در صورت لزوم از ضربات مشت يا لگد خود نيز استفاده مي نمايد.


يک آي کي دو کای واقعي بهتر مي داند که قدرت خود را بدون ضربه زدن به ديگران و يا تحقير آنان حفظ نمايد.

نوشته شده در تاريخ جمعه 1 مهر 1390برچسب:AIKIDO,آیکیدو,Ueshiba , توسط مهدی لبافی |

 

 

زندگينامه استاد بزرگ‌ مريهه وشيبا

 

 

 

سال 1883 در تاريخ 14/12 در استان واكاياما شهـر تانابه از پدر و مادري بنام يُرُكو و يوكي بدنيا آمد .
 
سال 1890 در معبـدي در نزديكي خانه اش خواندن و نوشتن را در هفت سالگي آموخت .
 
سال 1896 در سيزده سالگي بمدرسه راهنمائي واكاياماكن داي ني جين چو رفت ولي پس از يكسال منصرف شد .
 
سال 1897 در چهارده سالگي معلم چورتكـه شد و در اداره ماليات مشغول بكار شد .
 
سال 1901 در هجـده سالگي كار اداره ماليات را رهـا كرد و براي كار به توكيـو رفت .
 
سال 1902 در نوزده سالگي مغازه اي داير كرد و به تمرين جـودو پرداخت . بعلت مـريضـي به شهر تـانـابـه بـرگشت و   هر روز در كوهستانها خود راقوي مي كرد و ازدواج كرد .
 
سال 1903 در بيست سالگي به خدمت سربازي در اُساكا رفت و آنقدر در كار تيراندازي و شمشير بازي مهارت داشت  كه به او پيشواي سربازها ميگفتند . از استان اُساكا به استان واكاياما رفت تا در جنگ ني چي رو شركت كند و مرتب  ورزش مي كرد.
 
سال 1909 در بيست و شش سالگي با نظر دولت در باره يكي شدن معابد مخالفت كرد و به پيروزي رسيد .
 
سال 1912 در بيست و نه سالگي از طرف دولت به پيشنهاد شد به هُكاي دو برود و او با پنجاه و چهار خانوار به  هـكـايـدو منطقه مُن بتسو گون شي را تا كي گِن رفتند .
 
سال 1914 در سي و يك سالگي در روستاي كامي يوبِتسو كارهاي زيادي انجام داد و او را شي راتاكي  ناميدند  سال 1915 در سي و دو سالـگي در هتلي در اِن گارو بنام هي ساتا با استاد جودو تاكـدا سـوكـاكو آشنـا شـد و بـه ورزش جـودو پرداخت .
 
سال 1917 در سي و چهـار سالـگي در روستـاي كـامـي يـوبتسـو آتش سوزي بزرگي اتفاق افتاد كه او و همراهانش آنرا مهـار كردند .
 
سال 1918 در سي و پنج سـالـگي يكـي از مقامـات بالاي ارتش مُنبِتسو گون در روستاي كامي بِتسو شد .
 
سال 1919 در سي و شـش سالـگي در زمان مرگ پدر مريهه به شهر خود برگشت و در بين راه به كيوتو آيابه رفت و با كسي كه حاجت ميداد بنام دِگـوچـي اُنـي زابـورُ آشنا شـد
 
سال 1920 در سي و هفـت سالـگي پس از مرگ پدرش همراه با خانواده اش به كيـوتو آيابه رفت تا در آنجا زنـدگي كند . در آنجـا به ورزش پـرداخت و باشگـاهي بنـام كـلاس وشيبـا را دايـر نمـود .
 
سال 1922 در سي و نـه سالـگي نـام آي كـي را براي ورزش خـود برگـزيد و به ديگـران ابـلاغ كـرد .
 
سال 1924 در چهـل و يك سالـگي همراه با دِگـوچي اُنـي زابـورُ به مغولستان رفت كه خيلي سختي كشيد .
 
سال 1925  در چهـل و دو سالـگي به همه گفت كه راه آي كي را با جديت دنبال كنند و در پائيز همان سال بـه دعوت دريـادار تاكِ شيتـا رئيس نيروي دريائي به توكيو رفت تا در آياماگُشو به تـدريـس آيكيدو بپردازد .
 
سال 1927 در چهل و چهـار سالـگي همراه خانواده خود به توكيو رفت و خانه اي اجاره كرد و همچنين مكـاني اجاره  كرد و در آنجا به تمرين پرداخت .

 
سال 1929 در چهل و شـش سالـگي ، معلم ورزش دريا نوردان شد .
 
سال 1930 در چهل و هفـت سالـگي براي دايـر كردن كـلاسي به مِجي رُشي مُراچي آيي نقـل مـكان كرد و كلاسي داير كرد كه اجـاره اي بود در اين كلاس جيگارو كانو كه خود از جـودو كاران برجستـه بود شـركـت كرد و فنـون مُـريـهـه را  از نـزديك مشاهـده نمـود .
 
سال 1931 در چهل و هشت سالـگي در شيـن جـوكـو واكـامـاتسـوچو كلاسي داير كرد كه نامش را كُبوكان قـرارداد و  در آنـجا شـاگـردان زيـادي بـدور او جمـع شـدنـد .
 
سال 1945 در پنجاه و هفـت سالـگي از دولـت بورسيـه مي گرفت و مجلس ، مكاني بنام زايـدان هُجين كُبوكاي را داير كرد و آي كـي بـوجوتسو را ورزش آي كي ناميـد و در استـان ايبـاراكي محله ايواما كلاسي در بيرون از خانه خـود دايـر كـرد .
 
سال 1942 در پنجاه و نـه سالـگي ورزش آي كي را آيـكيـدو ناميد .
 
سال 1943 در شصـت سالـگي در استـان ايـبـاراكي محله ايـوامـا معبد آيـكيـدو را سـاخـت .
 
سال 1952 در شصـت و نـه سالـگي به شهرهاي مختلف سفـر كرد و آيكيـدو را گستـرش داد.
 
سال 1960 در هفتاد و هفـت سالـگي در تلويزيون ژاپن گـواهينـامه شي جو هُشو را در روز بونكا گرفت .
 
سال 1964 در هشتـاد و يك سالگي ( تابستان اين سال ) از طرف امپـراتـور ژاپن بخاطر آيكيدو ، مـدال افتـخار دريافت نمـود .
 
سال 1966 در هشتـاد و سـه سالـگي از كشـور بـرزيـل از كليـسـاي كاتوليك آپُستُ ليكا اُرتو دُشيا از طرف بالاترين مقام كليسا بهترين لقب كاتوليك ( آپست ليكا اُرتودشيا هـاكشـاكـو ) براي او ارسال شد .
 
سال 1969 در هشتـاد و شـش سالـگي بخاطر كار بزرگي كه انجام داده بود (ابداع ورزش آيكيدو ) از استاندار واكـايـامـا مـدرك تـانـابـه  شيـمييُ شيمين را دريافت كرد و از محله ايواما ، ايواماچو مييُ چُمين را گرفت و در بامداد يكي از روزهاي سال 1969 ساعت 5 صبح بـدرود حيـات گفت . روز قبـل از فـوت مـدركي بنام سيگُ اي كونسان تُ زويي هُـشُ را دريـافـت كـرد .

 

 

 

 

موريهه وشيبا (1969-1883) که به او دوشو هم مي گويند در سال 1931 و در شهر توکيو شروع به تدريس اين رشته کرد. او ابتدا تحت نظر و  تعليم  اساتيد بزرگ هنرهاي رزمي کشورش قرار گرفت و بعد از کسب تجربه و مهارت  در بسياري از سبک هاي رزمي از جمله (Jujitsu)  يا مبارزه بدون اسلحه، (kenjitsu) مبارزه با شمشير و  (sojitso) يا مبارزه  با نيزه در حاليکه از صرف يک مبارزه گر بودن ارضاء نمي شد به مذهب و فلسفه روي آورد و در آنها نيز به تبحري خاص دست يافت. اما فرمول اوليه سبک آي کي دو در پي اتفاقي ناگهاني و در سال 1925 شکل گرفت. در  بحثي  که  پيرامون  هنرهاي  رزمي  بين وشيبا و يک افسر ارشد نيروي دريايي ژاپن روي داد، افسر نيروي دريايي، استاد را به  يک  مبارزه  تن به تن فرا خواند و با يک شمشير چوبي به او حمله کرد. استاد  بدون اسلحه در برابر او قرار گرفت و توانست حملات حريفش را به خوبي خنثي کند بطوريکه رقيب نيرومند او از شدت خستگي سرانجام تسليم شد و شمشيرش را انداخت. او بعدها گفت که مي توانست همه حرکات حريفش را حتي قبل از اينکه به مرحله اجرا در بيايند ببيند و اين براي او به منزله جرقه اي براي ابداع يک سبک جديد بود. او توانسته بود يک مهاجم مسلح را بدون استفاده از هيچ گونه اسلحه اي و بدون اينکه آسيبي به وي وارد کند از پا بيندازد.

  
دوشو آنگاه به تمرين و آموزش اين هنر پرداخت و اين کار را تا پايان عمرش ادامه داد. بعد از مرگ او در آوريل سال 1969 دولت ژاپن عنوان معلم ملي هنرهاي رزمي را به  وي  اعطاء  کرد. فرزند استاد، کيششومارو  وشيبا ( Kishshomaru Ueshiba ) وارث القاب و عناوين پدر و مفتخر به عنوان Doshu   دوم يا رهبر راه شد و توانست راه پدر را به خوبي ادامه دهد و هم اکنون پسر وی موريترو وشيبا ( Moriteru Ueshiba ) به عنوان Doshu   سوم يا رهبر راه شده است به واسطه تلاش هاي او بيش از يک و نيم ميليون نفر در جهان به اين ورزش مي پردازند. آي کي دو، هماهنگي بين ذهن و بدن را افزايش مي دهد و يکي از موثرترين و بهترين راههاي دفاع شخصي محسوب مي شود. اين هنر رزمي به افراد اين قدرت را مي دهد تا از خود در برابر هر تعداد مهاجم به خوبي دفاع نمايند. در اين سبک از تکنيک هايي مشابه کاراته   Ashihara استفاده مي شود که با استفاده از آنها مي توان از تکنيک قفل کردن مفصل ها براي از کار انداختن عضلات حريف استفاده برد.

 

نوشته شده در تاريخ جمعه 1 مهر 1390برچسب:AIKIDO,آیکیدو,Ueshiba , توسط مهدی لبافی |
.: Weblog Themes By LoxBlog :.