اشراق
اشراق
درخشش نوری است،که در باطن آدمی تجلی میکند,میدرخشد و حقایق دیده میشود

 

مدارس و سبك هاي آي كي دو


موريهه اوشيبا شخصا يك فرد روشن بين و آينده نگر بود و او بر اين اساس، جزئيات عملي كار درسيستمي كه خود بنيان گذارش بود را به دنبال كنندگان راهش و شاگردانش واگذار كرد و آنها نيزهركدام، به طور مستقل براي خود، شروع به فعاليت كردند و براساس درك و فهم شخصي خودشان از آي كي دو، سبكها و روشهاي مختلفي را بنيان نهادند. حتي منتخب ترين دوجوي آي كي دو، معمولا براساس يك سنت خاص پايه ريزي شده است، بنابراين براي يك هنرجوي مبتدي، بسيار مفيد خواهد بود كه پيش زمينه اي از بحث سبكهاي متداول آي كي دو داشته باشد.

به واقع در آي كي دو هيچگونه سبكي وجود ندارد. آي كي دو شبيه به يك كيك است كه شما مي توانيد آنرا از قسمت هاي مختلف ببريد و يا با چنگال از قسمت مياني آن، بخشي را بيرون بكشيد كه در هر صورت باز هم قطعه شما، قطعه اي از آن كيك است.

پس از اينكه آي كي دو به طور كلي و اساسي، توسط اوشيبا ابداع شد، بسياري از شاگردان وي كه مدتها زير نظر او مشغول فراگيري اين طريقت رزمي بودند، تصميم گرفتند تا اين راه را در دوجوهاي خود آموزش بدهند. از اين ميان، تعدادي به دستور خود استاد و در زمان حيات او و تعدادي نيز پس از مرگ او به اين امر پرداختند. در اين زمان به دليل طبيعت پويا و متحرك آي كي دو و فرهنگ متفاوت شاگردان استاد و برداشتهاي متفاوتي كه ايشان از آي كي دوي استاد داشتند، تفسيرهاي متفاوتي نيز پديد آمد. بدين گونه سبكها و مدارس متفاوت آي كي دو متولد شد كه معروف ترين آنها در پائين با شرح مختصري از هركدام و تفاوتهايشان آمده است.

هركدام از اين سبكها و مدارس، داراي نقاط قوت و ضعف خاص خود است، اما همگي در اصول، پايه و ريشه به صورت جدي و محكمي به هم متصل هستند، كه همين امر باعث منحصر به فرد بودن آي كي دو شده است. اين سبكها و مدارس هيچكدام نسبت به ديگري مرتبه پائين تر يا بالاتري ندارند و به همين علت، شخص بايد بنا به نيازها و احتياجاتش روش مورد نظرش را بيابد.

شايد عوامل خارجي مانند موقعيت فرهنگي، علمي و جغرافيايي انتخابهاي يك نفر را محدود كند اما به هر حال فرقي نمي كند چه سبكي انتخاب مي شود، هنرجو تصميم دارد تا تحت آموزش برداشت و تفسير مربي اش قرار گيرد، ولي به هر حال اين هنر جو است كه آي كي دو خاص خود را پرورش و توسعه مي دهد. ممكن است بگوئيم به تعداد هنرجويان موجود آي كي دو، سبكها و مدارس متفاوت نيز وجود دارند، ولي هر گاه در هر كلاسي، ريشه ها و اصل هاي شناخته شده رعايت شوند، سرانجام كار به يك جا ختم خواهد شد.

تقسيم بنديي كه در پائين خواهيم داشت بر اساس سيستمهاي رايج در دنيا و بر اساس يك نوع دسته بندي شخصي تنظيم شده است و در نتيجه سعي شده تا كاملا بي طرفانه و بي غرض باشد. ترتيب رعايت شده مويد بدي يا خوبي هيچ سبك و مدرسه اي نبوده و نيست، بلكه سعي شده است تا از سبكها و مدارسي نام برده شود كه هر كدام به نوعي به مبدا (موريهه اوئشيبا) متصل بوده اند.

مدارس قديمي
مدارسي كه در اين قسمت آمده اند، بر اساس تعليمات قبل از جنگ دوم جهاني بنا شده و تكامل يافته اند.


 

آي كي بودو Aiki- Budo -
نامي است كه به تعليمات اوليه موريهه داده شده است. فرم كار در اين مدارس بـــسيار به فرمهاي"جوتسو"نزديك است. اين نوع فرم جزو فرمهاي خشن آي كي دو به حساب مي آيد. بسياري از شاگردان اوليه استاد، دراين دوره شروع به تمرين كرده اند و بسياري از آنهائيكه در آن دوره در خارج از ژاپن فعاليت مي كردند متعلق به اين دوره اند. براي مثال آبه-سن سي كه از دهه 50 در انگلستان شروع به تدريس كرده است.

يوسيكانYoseikan - 
اين فرم توسط" مي نورو موچي زوكي" Minuru Mochizuki (1907) تكامل يافت. وي يكي از شاگردان قديمي استاد و كانو-سن سي- بنيان گذار جودو- در" كودوكان"بود. اين سيستم خشن و بيشتر دفاع شخصي است و شايد بتوان آنرا در دسته بندي ورزشي هم قرار داد. اين سبك شامل مجموعه عناصري از" آي كي بودو"به علاوه قسمت هائي از كاراته، جودو و ديگر هنرهاي رزمي است.

 

يوشينكانYoshinkan - 
يوشينكان سبكي است كه توسط گوزو شيوداGozo shioda (1915-1994) فقيد ابداع، تدريس وتكامل يافت. شيودا سن سي، تعليمات اوليه و پايه اين هنر را از اواسط دهه 30 از استاد فرا گرفت. پس از جنگ جهاني دوم از تدريس مستقل او استقبال فراوان به عمل آمد و بدين ترتيب او بنيان گذار سازماني بنام"يوشينكان" شد. برخلاف بسياري ديگر از سازمانها، "يوشينكان" چه قبل و چه بعد از فوت موريهه، هميشه روابط دوستانه اي را با هسته مركزي آي كي دو در ژاپن داشته است. با اين توصيف، حتي شايد بتوان آنرا در دسته بندي هاي سنتي و آي كي كاي نيز قرار داد.

"يوشينكان"نوع سختتري از آي كي دو است، كه بيشتر به كاربردي بودن فنون و فيزيكي بودن آنها اهميت مي دهد. اين سبك به بسياري از شاخه هاي پليس ژاپن آموزش داده مي شود. در تعدادي از انشعابات اين سبك، از هاكاما استفاده نمي شود و در تعدادي ديگر از مدارس وابسته به اين سبك، از درجات بالا(پس از مشكي) از هاكاما استفاده مي كنند. سازمان جهاني مربوط به سبك يوشينكان آي كي دو، به نام "يوشين كاي" معروف است، كه شعبات فعالي در بسياري از نقاط جهان دارد. در سالهاي اخير انشعابات زيادي در اين سبك صورت گرفته، كه اغلب دلايل سياسي داشته است.

مدارس سنتيThe Traditional schools  -

 

آي كي كايAikikai - 
"
آي كي كاي" نام مصطلحي است براي سازماني كه توسط بنيانگذار و پسرش كيسشومارو اوشيبا (1998-1921 پسر بنيان گذارآي كي دو - تاسيس شد و پس از فوت او، توسط پسرش، موريترو اوشيبا (1951) اداره مي شود. به اين مدرسه، به دليل اينكه خط اصلي در تكامل آي كي دو را دنبال كرده، احترام بسياري مي گذارند و به اصطلاح عام آن را به نام يك سبك مي شناسند. در حقيقت، اين سازمان بيشتر شبيه به يك چتر است تا يك سبك خاص با تعريفي مشخص، به طوريكه بسياري از مربيان در داخل اين سازمان، با روشها و مرامهاي متفاوتي تدريس مي كنند.
مركزآي كي كاي در شينجيكو(حومه توكيو) واقع است و به نام"هومبودوجو"يا باشگاه مركزي معروف است. اين فدراسيون، تمامي فدراسيونهاي جهاني وابسته به "آي كي كاي" را نيز زير پوشش خود قرار داده و رهبري مي كند.
آي كي دو ايكه توسط پسر بنيان گذار تعليم داده مي شد، به طور كلي بزرگ و جريان پذير، همراه با تاكيدات زياد روي سيلابس استاندارد و تاكيدي كم و يا بي اهميتي كامل به تمرين با سلاح، چوب يا شمشير بوده است، در حاليكه ديگر مدرسين و مربيان داخل سازمان" آي كي كاي" مثل سايتو- سن سي تاكيد بيشتري روي تمرين با سلاح داشته اند.


 
ايواما ريوIwama-ryu - 


 
اين سبك توسط موريهيرو سايتوMorihiro Saito (1928) ، براساس تعليمات دوجوي ايواما، كه به طور كلي از نظر سبكي به اندازه كافي با جريان اصلي حاكم بر" آي كي كاي" متفاوت است، تعليم داده مي شد. اين سبك گرچه هنوز هم بخشي از آي كي كاي محسوب مي شود ولي استفاده و كاربرد بسيار زياد از آي كي كن و آي كي جو در اين سبك مشهود است. سايتو- سن سي از شاگردان قديمي و شبانه روزي استاد بود كه در سال 1946 تمرينات آي كي دو را شروع كرد و تازمان مرگ استاد(1969) در كنار وي ماند. خيلي ها معتقدند كه سايتو- سن سي بيشترين زمان را مستقيما با بنيانگذار در زمان طول عمرش سپري كرده است. سايتو- سن سي عنوان مي كرد كه: او سعي دارد، تا اين طريقت را همانگونه كه توسط استاد به او تعليم داده شده است به ديگران آموزش دهد و از اصالت آن پاسداري كند. به طور تخصصي، به نظر مي رسد" ايواما- ريو"بايد مشابه آي كي دوي استاد باشد كه در اوائل دهه 50 فقط در" دوجو ايواما" تدريس مي شده است. در اين سبك تنوع تكنيكي و فنون، بيشتر از ديگر سبكها است و در اين سبك تاكيد بسيار برروي تمرين با سلاح ها وجود دارد.

Hombu – Style Aikido
اين روش مورد علاقه موريترو و كيسشومارو اوئشيبا بوده و توسط حركات سريع و جريان پذيري آزاد شناخته مي شود.

Classical Aikido
اين روش توسطRinjiro Shirata (1912-1993) معرفي شده و استوار برتمام طيف هاي تكنيكي آي كي دو است و تاكيد زيادي بريادگيري عميق و پالايش روحي دارد.

Nishio- Style Aikido


يك سيستم مركب كه توسط Shogi Nishio (1927) ابداع گرديده. در اين سيستم تمركز روي رابطه بين آي كي دو، اي آي دو و كاراته دو و به طور كلي شاخه هاي كليBUDO است.

ديگر سبك ها

بعضي از اين مدارس وابسته به آي كي كاي و گروه عظيم ديگري به صورت مستقل عمل مي كنند.
· Seiseki Abe (1915)
بريتانيا
· Shigenobu Okumura (1922)
· Mishio Hikitsuchi (1923)
· Seigo Yamaguchi (1924
· Hiroshi Tada (1929)
· Hirokazu Kobayashi (1929)
اوزاكا
· Yasuo Kobayashi (1936)
توكيو
· Nobuyoshi Tamura (1933)
مركزيت در فرانسه
· Mamoru Suganuma (1942)نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 7 مهر 1390برچسب:AIKIDO,آیکیدو, توسط مهدی لبافی |
.: Weblog Themes By LoxBlog :.